Všeobecné obchodní podmínky

1. Působnost Všeobecných obchodních podmínek

 • Fotografka Nikola Skořepová (IČO: 10839747) poskytuje své služby pouze pokud jsou splněny následující všeobecné podmínky. Obchodní podmínky se vztahují také na všechny budoucí objednávky od stejného klienta, pokud nedojde k odchylkám sepsaným písemně.

 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi fotografem a klientem. Na tyto obchodní podmínky je klient dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Uzavřením smlouvy klient dále souhlasí s tím, že se tyto podmínky stávají nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

 • Nabídky fotografa se mohou měnit a jsou nezávazné.

 • Zacházení s osobními daty klientů podléhá obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).


2. Objednání a fotografování

 • Objednat focení lze pouze kontaktním formulářem, e-mailem, zprávou na soc. sítích (facebook, instagram, SMS)

 • Objednávkou klient stvrzuje přijetí těchto obchodních podmínek a srozumění s nimi, stejně tak srozumění s autorským přístupem a fotografickým stylem, se kterým fotograf pracuje a nemá proti němu žádné výhrady.

 • Rodič dítěte či majitel zvířete nese odpovědnost za chování svého dítěte/zvířete a zaručuje se, že nebude ničeno fotografické vybavení a rekvizity. Dojde-li k poškození fotografické výbavy či rekvizit, může být naúčtován klientovi poplatek za opravu. Pokud poškozená věc opravit nepůjde, je klient povinen uhradit plnou cenu poškozené věci.

 • Dohodnuté schůzky s fotografem musí být odloženy nebo zrušeny nejpozději jeden den před zahájením fotografování. Za špatného počasí bude fotografování zdarma odloženo na nejbližší možné datum.

 • Pokud se klient na schůzku nedostaví 15 minut po začátku schůzky bez předchozí omluvy, má fotograf právo fotografování zrušit bez náhrady termínu.

 • Pozdní příchod klienta není důvodem k prodloužení doby fotografování.

 • Fotograf je oprávněn zrušit (nebo odložit) datum fotografování z důležitých důvodů (nemoc, úraz atd.). O této skutečnosti bude klient včas informován telefonicky nebo prostřednictvím zprávy (email, zpráva na Facebooku, Instagramu nebo SMS) a domluví se náhradní termín.

 • Fotograf neručí za nespolupráci rodinných členů a domácích mazlíčků při fotografování. V takovém případě fotograf nenese zodpovědnost za nedostatek kvalitních záběrů. Stejně tak toto není důvodem ke snížení ceny za fotografování.

 • Fotograf není odpovědný za škody, které vzniknou během fotografování, bez přímého ovlivnění (např. Dopravní nehody při fotografování; zranění zvířete, které má být fotografováno, nebo poškození způsobené zvířetem).

 • Fotograf si vyhrazuje právo zastavit a ukončit fotografování, pokud se klient ke svému zvířeti chová velmi nevhodně, nebo v případě nevhodného chování klienta k fotografovi (sexuální narážky, podnapilost, slovní urážky...).

 • Vystavené poukazy na fotografování jsou nevratné, mají platnost 1 rok od zakoupení.


3. Výběr a zpracování fotografií

 • Fotograf posílá náhledy fotografií klientovi nejpozději jeden týden od data fotografování. U fotografování vrhů posílá fotograf náhledy nejpozději do dvou dnů od data fotografování. Počet náhledů není pevně stanoven.

 • Fotografie si klient vybírá z online galerie. Klient může provést svůj výběr, ale fotograf si vyhrazuje právo tento výběr opravit po konzultaci s klientem z důvodu kolísání kvality (např. Šum obrazu, ostrost, špatné zaostření atd.).

 • Dle autorského zákona č. 121/2000 sb. neupravené náhledy není dovoleno sdílet ani zveřejňovat, slouží pouze k výběru klienta.

 • Fotograf neposkytuje neupravené fotografie.

 • Pokud to není výslovně požadováno klientem, má fotograf volnou ruku z hlediska úprav fotografií (obrazové kompozice, uměleckého a technického designu). Klient si je vědom fotografického stylu fotografa. Stížnosti v tomto ohledu jsou vyloučeny. Pokud klient během vývoje požaduje změny, musí nést jakékoli další náklady, které mohou vzniknout.

 • Fotograf fotografie zpracovává a fotografuje svým vlastním stylem (tzn. fotografuje s plně otevřenou clonou tak, aby pozadí bylo rozmazané, barvy nemusí 100% odpovídat realitě atd.), pokud není dohodnuto jinak. V případě zvláštních požadavků na zpracování může být účtován příplatek.

 • Vyjádření nespokojenosti musí být oznámeno nejpozději do jednoho týdne od doručení fotografií, jinak se obrazový materiál považuje za přijatý bez vad.

 • Nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci.

 • Fotografie mají odpovídající kvalitu k odpovídající pozorovací vzdálenosti. Prohlížení případných nedostatků po zvětšení/přiblížení fotografie, není důvodem k reklamaci.

 • Fotograf neposkytuje neupravené fotografie.


4. Dodání fotografií

 • Fotografie jsou klientovi dodávány přes elektronické úložiště nejpozději jeden měsíc od data výběru fotografií k úpravě (není-li dohodnuto jinak).

 • Zpracované fotografie jsou dodávány ve formátu JPG.

 • Klient obdrží fotografie opatřené logem fotografa, lze se dohodnout i na verzi fotografií bez loga určené pro tisk.

 • V případě vážného důvodu, velké vytíženosti nebo nemoci, má fotograf nárok dobu dodání přiměřeně prodloužit a to po dobu nezbytně nutnou.


5. Platba

 • Platba za fotografie probíhá až po fotografování, nejpozději však do týdne od zaslaného výběru fotografií k úpravě klientem.

 • Nedojde-li k zaplacení ceny zvoleného foto balíčku, vyhrazuje si fotograf právo zakázku nepředat do doby, než je řádně zaplacena.

6. Dárkové poukazy

 • Dárkové poukazy jsou platné až po uhrazení platby a mají omezenou dobu platnosti - tj. 1 rok od data zakoupení.

 • V případě, že se klient rozhodně poukaz v době jeho platnosti stornovat, najde za sebe náhradníka, na kterého bude poukaz převeden. Pokud tak neučiní, cena poukazu propadá v prospěch fotografa.

 • V případě, že se poukaz do určitého data nevyčerpá, stává se neplatným.


7. Autorské právo

 • Autorské práva náleží fotografovi i po zakoupení fotografií klientem.

 • Fotograf má neomezené právo používat vytvořený obrazový materiál pro všechny účely. Pokud bude fotografie někde publikována, bude klient informován, ale nemá na fotografii žádné další nároky - ani vůči třetím stranám (např. vydavateli...). Publikace na sociálních sítích a webu fotografa nejsou předem ohlášeny.

 • Pokud jsou požadována omezení na užívání obrazového materiálu (například pokud si klient nepřeje fotografie zveřejnit), musí toto fotografovi oznámit dopředu (nejpozději však s odesláním finálního výběru fotografií k úpravě, kde neudělí souhlas se zveřejněním fotografií)

 • Fotografie není dovoleno dále upravovat (přidávat filtry, ořezávat), ani poskytovat třetím stranám k jakýmkoliv zásahům do fotografií.


8. Práva na užívání

 • Zakoupením digitálních obrázků získá zákazník následující práva:

 • Soukromá práva na užívání (soukromým použitím se rozumí: vytváření výtisků obrazového materiálu pro soukromé použití, nikoli však účast na soutěžích apod.)

 • Právo publikovat fotografie na internetu, na sociálních sítích nebo na klientově soukromé nekomerční stránce - klient použije pouze soubor optimalizovaný pro web s logem fotografa.

 • Komerční použití fotografií není povoleno!

Vložte svůj text...

Vytvořte si webové stránky zdarma!